Mikhail Gorbachev, White House Photo, Courtesy Reagan Library, DP